User login

PATVIRTINTA
2019-01-03

NACIONALINIO MOKSLEIVIŲ MUZIKOS KŪRINIŲ IR JŲ RECENZIJŲ KONKURSO
„MANO NATA“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiuose nuostatuose apibrėžiami Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ (toliau – Konkursas), tikslai, rengėjai, rėmėjai bei partneriai, dalyvavimo Konkurse, kūrinių ir recenzijų vertinimo tvarka bei Konkurso prizai.
2. Konkursas apima akademinės ir skaitmeninės muzikos kūrybos ir jų recenzijų kryptis.  
3. Konkurso informacija skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetiniuose portaluose  www.upc.smm.lt, www.lmnsc.lt ir www.emokykla.lt, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS), viešosios įstaigos „Mano nata“interneto svetainėse www.lmta.lt, www.lks.lt ir www.manonata.lt , kitose žiniasklaidos priemonėse. Konkurso kvietimai mokykloms išsiunčiami paprastu ir elektroniniu paštu. 

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI

4. Konkurso tikslai:
4.1. skatinti moksleivių domėjimąsi profesionalia muzikos kūryba ir muzikologine veikla bei šių sričių studijomis;
4.2. vertinti ir apdovanoti geriausius Lietuvos moksleivių muzikos kūrinius;
4.3. vertinti ir apdovanoti geriausias moksleivių recenzijas apie Konkurso baigiamąjį koncertą; 
4.4. ugdyti moksleivių vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą.

III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZATORIAI, PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

5. Konkursą organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjungos VšĮ „Mano nata“. 
6. Konkursą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGA, kiti rėmėjai.
7. Konkurso partneriai – Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC).
8. Konkurso oficialus transliuotojas – Lietuvos radijas ir televizija.

IV SKYRIUS
DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA

9. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų moksleiviai.
10. Vienas autorius Konkursui gali pateikti 3 (tris) kūrinius.
11. Kūriniai Konkursui pateikiami be autorių pavardžių. Kūrinių partitūrose ir skaitmeninėse laikmenose nurodomi tik kūrinių pavadinimai. Pridedamoje paraiškoje pateikiama informacija:
11.1. kūrinio pavadinimas, trukmė, instrumentų sudėtis, teksto autorius;
11.2. kūrinio autoriaus vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena;
11.3. bendrojo ugdymo ir muzikos ar meno mokyklos pavadinimas ir miestas;
11.4. kūrybos mokytojo vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
11.5. jei kūrinys sukurtas savarankiškai (be kūrybos mokytojo), pateikiamas kūrinio autoriaus telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
12. Baigiamajam koncertui atrinkto kūrinių autorius ar jo mokytojas per 5 (penkias) dienas nuo atrankos rezultatų paskelbimo privalo Konkurso rengėjams pateikti natas kūrinio atlikimui. Natos pateikiamos spausdinta (vienas egzempliorius) ir skaitmenine forma. Laiku nepateiktos natos Konkurso rengėjams suteikia teisę atsisakyti kūrinio atlikimo.
13. Konkurso baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių autoriai koncerto dieną privalo atvykti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. 
14. Recenzijų konkurso dalyviai recenzuoja Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ Baigiamąjį koncertą.
15. Vienas autorius gali pristatyti tik vieną, savarankiškai parašytą recenziją.

V SKYRIUS
KŪRINIŲ IR RECENZIJŲ PATEIKIMO KONKURSUI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

16. Akademinės krypties Konkursui pateikiama:
16.1. užpildyta kūrinio paraiškos forma;
16.2.kūrinio partitūra – 5 (penkios) įrištos kopijos;
16.3. kūrinio audio įrašas, MIDI arba notografinės programos failas.
17. Skaitmeninės krypties Konkursui pateikiama:
17.1. užpildyta kūrinio paraiškos forma;
17.2. kūrinio aprašymas, nurodant, kaip kūrinys atliekamas, kokias priemones programas ir instrumentus ar garso šaltinius autorius naudojo jį kurdamas (kompiuteris, mobilus telefonas, planšetė, MIDI ar audio programos, muzikiniai motyvai ir kt.);
17.3. kūrinio fizinė laikmena (USB, CD, atminties kortelės ir kt.) arba internetinė nuoroda, kurioje patalpintas kūrinys.
18. Recenzijų Konkursui pateikimo tvarka:
18.1. Baigiamojo koncerto recenzijas Recenzijų konkurso dalyviai organizatoriams privalo pateikti ne vėliau nei praėjusi savaitei po Baigiamojo koncerto;
18.2. Konkurso dalyviai privalo organizatorių nurodytu elektroniniu paštu atsiųsti tvarkingą recenzijos tekstą .doc formatu, pateikdami šiuos duomenis: vardas, pavardė, miestas, mokyklos pavadinimas, klasė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.  
19. Konkurso metų tematika, instrumentų sudėtis, kūrinio trukmė, paraiškų priėmimo datos ir kitos nuorodos skelbiamos 3 punkte nurodytose žiniasklaidos priemonėse.

VI SKYRIUS
KONKURSO KŪRINIŲ IR RECENZIJŲ ATRANKA IR VERTINIMAS

20. Konkurso Žiuri pirmininką VšĮ „Mano nata“ taryba renka 5 (penkių) metų laikotarpiui.
21. Likus savaitei iki kūrinių pirminės atrankos, Žiuri pirmininkas paskelbia 5 (penkis) akademinės ir 5 (penkis) skaitmeninės Konkurso krypties Žiuri narius, kurie sudaromi nemažiau kaip iš 7 skirtingų asmenų. 
22. Likus 10 (dešimt) dienų iki Konkurso baigiamojo koncerto dienos, Žiuri pirmininkas paskelbia 3 (tris) Recenzijų konkurso Žiuri narius.
23.Į Žiuri gali būti kviečiami Agentūros LATGA, LMTA Kompozicijos katedros ir LKS nariai.
24. Žiuri darbe negali dalyvauti Konkurse dalyvaujančių moksleivių mokytojai.
25. Jei Konkursui pateikta ne mažiau kaip po tris kiekvienos amžiaus grupės kūrinius, kūriniai baigiamajam koncertui atrenkami pagal jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupes.
26. Jei kūrinių kurioje nors amžiaus grupėje pateikta mažiau nei trys, kūriniai vertinimo metu į grupes neskirstomi. 
27. Pirmajame atrankos etape Konkurso Žiuri atrenka geriausius kūrinius Konkurso baigiamajam koncertui.
28. Pasibaigus išankstinei kūrinių atrankai, Konkurso Žiuri, peržiūrėjusi neatrinktų kūrinių autorių pavardes, baigiamajam koncertui gali papildomai atrinkti 1-3 (vieną-tris) kūrinius (nepriklausomai nuo amžiaus grupių) iš Lietuvos regionų ir mažųjų miestelių muzikos ar bendrojo ugdymo mokyklų.
29. Baigiamajam koncertui atrinktų kūrinių trukmės riba – 70 (septyniasdešimt) minučių.
30. Pasibaigus baigiamajam koncertui Konkurso Žiuri išrenka po 3 (tris) geriausius kūrinius kiekvienoje amžiaus grupėje ir jų autorius paskelbia Konkurso laimėtojais (laureatais).
31. Abiejuose Konkurso etapuose kūriniai Žiuri atrankai pateikiami be autorių ir mokytojų pavardžių bei mokyklų pavadinimų.
32. Konkurso baigiamojo koncerto metu kūrybos mokytojų pavardės neskelbiamos.
33. Konkurso baigiamajam koncertui atrenkamas tik vienas vieno autoriaus kūrinys.
34. Konkursui pateiktas kelių dalių arba kūrinių ciklas Žiuri sutarimu gali būti laikomas vienu kūriniu. Baigiamajam koncertui Žiuri gali atrinkti kūrinio vieną ar kelias dalis.
35. Žiuri sutarimu kūrinys Konkurso pirminėje atrankoje gali būti vertinamas be įrašo.
36. Jei kūrinio atlikimas neįmanomas, Konkurso Žiuri pritarus, kūrinys baigiamojo koncerto metu gali būti transliuojamas iš įrašo.
37. Konkurso baigiamajame koncerte atliekamus kūrinius Žiuri nariai vertina pagal Konkursui parengtą vertinimo metodiką, kuri užtikrina žiuri narių nuomonių lygiavertiškumą.
38. Kiekvienoje amžiaus grupėje daugiausiai Žiuri narių balų surinkusių kūrinių autoriai skelbiami Konkurso pirmos, antros ir trečios vietų laimėtojais (laureatais).
39. Recenzijų konkurso vertinimo tvarka:
39.1. recenzijas vertina iš trijų narių sudaryta Žiuri;
39.2. Žiuri nariais gali būti kviečiami LMTA Muzikos istorijos katedros ir LKS nariai; 
Dalyvių recenzijos Žiuri nariams pateikiamos be autorių pavardžių;
39.3. Žiuri nariai įsipareigoja pateikti savo sprendimą dėl Recenzijų konkurso rezultatų organizatoriams praėjus ne daugiau nei savaitei po recenzijų pateikimo laikotarpio pabaigos.
40. Recenzijų vertinimo kriterijai:
41.1. kalbos sklandumas, stilistinis ir gramatinis teisingumas;
41.2. tvarkinga teksto struktūra;
41.3. nuomonės argumentacija;
41.4. muzikinio konteksto, terminologijos išmanymas;
41.5. kritinės minties raiška.
42. Iš pateiktų recenzijų Žiuri, vadovaudamasi kriterijais, išrenka 3 (tris) geriausias recenzijas – laureatais skelbiami 3 (trys) daugiausiai balų surinkę dalyviai.
43. Konkurso Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

VII SKYRIUS
KONKURSO PRIZAI

44. Konkurso akademinės ir skaitmeninės krypties laureatams kiekvienoje amžiaus grupėje ir Recenzijų konkurso laureatams įteikiami I, II ir III vietos prizai, laureatų diplomai ir lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės bei knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
45. Konkurso baigiamojo koncerto ir Recenzijų konkurso dalyviams įteikiami diplomai ir lietuvių autorių kūrinių įrašų plokštelės, knygos apie lietuvių muziką, kiti rėmėjų prizai.
46. Konkurso jauniausiam autoriui įteikiamas diplomas ir pagal galimybes specialus prizas.
47. Konkurso geriausiam moksleiviui-atlikėjui (arba atlikėjų ansambliui) įteikiamas diplomas ir pagal galimybes specialus prizas.
48. Vienam akademinės ir skaitmeninės krypčių dalyviui įteikiamas Publikos simpatijų prizas.
49. Recenzijų konkurso Žiuri nariai turi teisę savo vienam Konkurso dalyviui įteikti papildomą diplomą ir specialų prizą.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Pateikdami Konkursui kūrinius autoriai sutinka su šiais nuostatais.
51. Atsakomybė už neteisingai ar nepilnai Konkursui pateiktus duomenis tenka autoriams ir/ar jų mokytojams.
52. Konkurso rengėjai neatsako už pateiktų interneto nuorodų bei fizinių laikmenų patikimumą.
53. Konkurso rengėjai turi teisę pateiktus kūrinius atlikti Konkurso baigiamajame ir kituose koncertuose, kūrinius įrašyti ir archyvuoti ir publikuoti jų įrašus, viešai skelbti kūrinių natas ir viešinti autorių nuotraukas bei biografijas.
54. Konkurso rengėjai turi teisę 3 punkte nurodytuose ir pasirinktinai kitose žiniasklaidos priemonėse publikuoti Recenzijų konkursui pateiktas recenzijas, naudoti jų ištraukas Konkurso viešinimo tikslais, viešai skelbti recenzijų autorių nuotraukas bei biografijas.
55. Konkursui pateikta medžiaga autoriams negrąžinama ir perduodama LKS archyvui.
56. Konkurso rengėjai turi teisę keisti Konkurso nuostatus.

 

Paraiškos forma